miércoles, 1 de diciembre de 2010

Educación Especial: MUSICOTERÀPIA

1.QUÈ ES LA MUSICOTERAPIA?
Segons la Federació Mundial de Musicoterapeutes (WFMT), l’organisme més important a nivell
mundial a l’àmbit d’aquesta disciplina s’entén com a Musicoteràpia “l’ús de la música i/o els seus
elements (so, ritme, melodia i harmonia) per un musicoterapeuta qualificat amb un pacient o grup,
en un procés destinat a facilitar i promoure la comunicació, aprenentatge, mobilització, 
expressió, organització o altres objectius terapèutics rellevants, amb l’objectiu de assistir el
pacient en les seves necessitats físiques, psíquiques, socials i cognitives. La Musicoteràpia
intenta descobrir potencials i/o restituir funcions de l’individu per tal de que ell/ella obtinguen una millor
organització intra/inter i/o personal i, conseqüentment , una millor qualitat de vida, 
mitjançant la prevenció i rehabilitació en un tractament”

Moltes més son les definicions que podem trobar de Musicoteràpia, no obstant en totes les
definicions possibles deuen haver-hi una sèrie de conceptes en comú que son:

• Per una part l’ús de lo sonor/musical. Aquest concepte inclou tant música en viu
com gravada, presentada tant de forma activa com passiva i mitjançant activitats
musicals tals com cançons, activitats de practica instrumental be individual o en grup i
d’audició musical. Aquestes activitats son presentades sempre amb finalitats terapèutiques dirigides a algun o alguns dels àmbits d’aplicació, sent aquests els següents: físic, cognitiu, comunicatiu, emocional i social, sempre en funció de les característiques particulars del pacient o grup de pacients.
 
• D’altra banda trobem el concepte d’ús del fet sonor i musical com a eina terapèutica, com a eina que forma part d’un tractament amb la intenció d’aconseguir una sèrie de finalitats, entenent com a finalitats la millora, rehabilitació, integració/reintegració en un entorn social i/o familiar, millora de la qualitat de vida, canvis positius en la conducta, una millor i major
comunicació o fins i tot com comenta R. Benenzon, musicoterapeuta, recuperar al pacient per a la societat (1981).
 
• Per últim son necessaris en qualsevol tractament de Musicoterapia el terapeuta i el pacient, variant aquest últim segons el tractament implique aspectes físics, cognitius, emocionals, socials, psicològics, psicosomàtics, educatius, comunicatius conductuals o el conjunt de gran part d’ells, com sería el cas de les necessitats
educatives específiques.

2. DE QUINS XIQUETS/ES AMB NECESSITAS EDUCATIVES
ESPECIFIQUES (N.E.E.) PARLEM ?
 
Entenem con a xiquets/adolescents amb necessitats educatives especifiques susceptibles de rebre sessions de
Musicoteràpia el col·lectiu format per xiquets/xiquetes/adolescents amb diagnòstic de tipus:

• Autisme.
• Síndrome X-Fràgil.
• Síndrome de Down.
• Paràlisi Cerebral.
• Discapacitat física i/o intel·lectual.
• TDA,TDAH.
• Dislèxia
 
3. QUINS BENEFICIS POT APORTAR LAMUSICOTERÀPIA A AQUEST
COL·LECTIU?
 
La Musicoteràpia pot aportar una sèrie de beneficis podent-los classificar del següent mode:

• Beneficis a nivell físic i motor mitjançant el treball instrumental i psicomotor a partir de propostes musicals que es desenvolupen en aquest camp.( Coordinació motora, treball de la motricitat fina i grossa, treball de la
coordinació oculo-manual, millora de la funció motora i de la capacitat i força muscular, alleugeriment de tensions pròpies de la pobra o limitada condició física, millora de la posició corporal, de l’equilibri i de la
capacitat de caminar)
 
• Beneficis a nivell comunicatiu, millorant la comunicació (tant verbal com no verbal) ja siga terapeuta/pacient com pacient/família i pacient/altres pacients. L’objectiu sempre és traslladar les millores assolides a les sessions a la vida diària.
 
• Beneficis a nivell cognitiu, (atenció, comprensió, concentració, imaginació, memòria a curt i llarg termini, memòria temporal i espacial, pensament simbòlic, llenguatge verbal expressiu i comprensiu)
 
• Beneficis a nivell social i conductual. (Correcta socialització, modificació d’hàbits conductuals no desitjats)

4. QUINES TÈCNIQUES SON UTILITZADES EN LES SESSIONS DE MUSICOTERÀPIA PER A AQUEST COL·LECTIU?
 
A les sessions utilitzarem les següents tècniques, emprades sempre en funció del tipus de sessió (individual/grupal) i del moment del tractament, dels objectius específics proposats per a aquesta ( relacionats amb els objectius generals proposats per a la intervenció) i evidentmnet de les necessitats dels usuaris. 
 
Aquestes tècniques son:

· Practica Instrumental Terapeutica (TIMP1) aplicada a la rehabilitació i millora de la motricitat tant grossa com fina, i també a afavorir la comunicació.

· Ús de cançons tant de forma individual com en grup com a eina per al treball cognitiu, vocal i comunicatiu.
· Propostes de discriminació auditiva i visual amb suport sonor i/o musical.

· Expressió corporal i treball psicomotor amb ús de la música.

1TIMP, Therapeutic Instrumental Music Performance.®2010.Miquel Giner Torres. Musicoterapeuta.


Miquel Giner Torres

Musicoterapeuta.

Musicoterapia Socio-Asistencial,
Rehabilitadora y Preventiva.

 Necessitats Educatives Especials (Autisme,
Síndrome X-fràgil, TGD, Discapacitat física i
intel·lectual, TDA, TDAH, Dislèxia)

 Rehabilitació Neurológica posterior a ACV
(física, cognitiva, vocal)

 Geriatría (Alzheimer,Demencia)

 Parkinson

• Diplomat en Musicoterapia per la Universitat CEU-
Abat Oliva/ISEP Institut Superior d’Estudis
Psicològics.

• Membre de la Associació Valenciana de
Musicoterapia.

Contacte: 617249011-669803863

e-mail: mikelginer@gmail.com
mikelginer@hotmail.com


Sessions individuals i/o grupals en Alberic i
L’Olleria.

No hay comentarios:

Publicar un comentario